powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry
Ogłoszenia
Rok 2015

Archiwalna strona BIP

ARCHIWUM BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Aktualny BIP: http://www.bip.pup.powiatmiedzychodzki.pl/
Strona PUP Międzychód: www.pupmiedzychod.pl

Więcej »
Zmiana adresu Biuletynu Informacji Publicznej

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana adresu Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzędu Pracy.

Nowy BIP jest dostępny pod adresem: http://www.bip.pup.powiatmiedzychodzki.pl/

Dotychczasowy BIP będzie funkcjonował jako strona archiwalna.Więcej »
Nabór wniosków na organizacje stażu
Uwaga! Nabór zakończony.


 Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie informuje, że od dnia 05.10.2015 do wyczerpania środków finansowych prowadzony będzie nabór wniosków z Funduszu Pracy na organizację stażu dla bezrobotnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95748-80-25 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. 17 Stycznia 143 (pok. nr 10).

Więcej »
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Planujesz rozwój przedsiębiorstwa?


 

Więcej »
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Planujesz założyć lub rozwijać działalność?


 


Więcej »
Informacja dla pracodawców
Obowiązek powiadomienia straży granicznej w przypadku przerwania lub rezygnacji z zatrudnienia cudzoziemca.
Co zrobić w przypadku:

1. zrezygnowania z zatrudnienia cudzoziemca przez pracodawcę po zarejestrowaniu oświadczenia,
2. przerwania pracy przez cudzoziemca.

Powiadamiamy:

Straż graniczną: Placówka Straży Granicznej w Poznaniu - Ławica
ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań
fax 61-861-13-05, tel. 618-611-300

Urząd: Powiatowy Urząd Pracy wg właściwości (ten, w którym zostało zarejestrowane oświadczenie pracodawcy)

Wzór oświadczenia w załączniku.

Więcej »
Nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Ogłoszenie
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie

ogłasza nabór o przyznanie bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych.

W pierwszej kolejności do objęcia wsparciem zakwalifikowane zostaną osoby:
  • długotrwale bezrobotne
  • niepełnosprawne
  • o niskich kwalifikacjach.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 20.000 zł.

Informuje się, że zasady udzielania dotacji zawarte są w regulaminie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, który znajduje się na stronie internetowej urzędu (www.pup-miedzychod.samorzady.pl) w zakładce "Środki na podjęcie działalności gospodarczej" oraz na tablicy ogłoszeń.

Kompletne wnioski należy składać w terminie od 11.09.2015 r. do 18.09.2015 r. w siedzibie Powiatowego Urzedu Pracy w Międzychodzie w godzinach od 7-30 do 15-30 w sekretariacie lub pok. nr 10.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o dotację
  2. Formularz de minimis
  3. Zaświadczenie o zarobkach poręczycieli
  4. Oświadczenie o sytuacji majątkowej poręczycieli.
Więcej »
Nabór wniosków dla podmiotów gospodarczych
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
ogłasza nabór wniosków


dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola lub szkoły, albo producenta rolnego, które zamierzają uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna wysokość refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 20.000 zł.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.pupmiedzychod.pl w zakładce "Pliki do pobrania", w Urzędzie pok. nr 11 lub w załączeniu do tej wiadomości.

Wnioski należy składać w terminie od 31.08.2015 r. do 07.09.2015 r.


Więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie poszukuje kandydatów na wolne miejsca stażu
Uwaga! Nabór zakończony! W ramach projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim"
Uwaga! Nabór zakończony!
Ogłoszenie
Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie poszukuje kandydatów na wolne miejsca stażu w ramach projektu:

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim"
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2015).

Lista wolnych miejsc stażu oraz wymogi, które musi spełnić osoba bezrobotna mogąca uczestniczyć w Projekcie PO WER 2015.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 748 80 32/35 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. 17 Stycznia 143 (pok. nr 12).Więcej »
Nabór wniosków na organizację staży
Uwaga! Nabór zakończony! W ramach projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie międzychodzkim (I)
Uwaga! Nabór zakończony!

 

Dokumenty do pobrania:
1. Krajowa oferta pracy
2. Wniosek dla pracodawcy.


Więcej »
Nabór wniosków na organizację staży
Uwaga! Nabór zakończony! .
 
Uwaga! Nabór zakończony!
Więcej »Więcej »
Wznowienie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie informuje, że wznawia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.
 Wnioski o organizację prac interwencyjnych będą rozpatrywane na bieżąco, do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 748 80 25 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. 17 143 (pok. nr 10).


Dokumenty do pobrania:
1. Wnioski dla gmin
2. Wnioski dla przedsiębiorcówWięcej »
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Uwaga! Nabór zakończony!

Ogłoszenie

w sprawie naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach projektu:
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim(I)"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2015
Oś Priorytetowa I   Osoby młode na rynku pracy
        Działanie 1.1   Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy   
        Poddziałanie 1.1.1   Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Szczegóły naboru oraz dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ.

Więcej »
Nabór wniosków o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
Uwaga! Nabór zakończony!


Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie informuje, że w terminie od dnia 08.06.2015r. do dnia 12.06.2015r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej "dotacji" w maks. wysokości 20.000 PLN.

Szczegóły naboru oraz dokumenty do pobrania znajdują się TUTAJ.


Więcej »
Ogłoszenie
Nabór wniosków na zorganizowanie 9 miejsc stażu

Uwaga! Nabór zkończony!

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
informuje, że od dnia 08.05.2015 r. ogłasza nabór wniosków na zorganizowanie 9 miejsc stażu realizowanych ze środków z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji.

W programie mogą wziąć udział osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), spełniające przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

1. bezrobotne do 30 roku życia,
2. bezrobotne długotrwale,
3. bezrobotne powyżej 50 roku życia,
4. bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
5. bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
6. bezrobotne niepełnosprawne.

Pracodawców zainteresowanych organizacją sześciomiesięcznych staży i deklarujących zatrudnienie po ich zakończeniu na okres 3 miesięcy, (co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy bądź umowę cywilnoprawną, w wysokości nie niższej niż połowa najniższego wynagrodzenia) zapraszamy do składania wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. 17 Stycznia 143 (pok. nr 10).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (95) 7488025.

Więcej »
Loklany Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza

W dniu 22 maja w godzinach 10:00 - 14:00 w naszym Urzędzie będzie zorganizowane stoisko informacyjno - promocyjne Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Nowego Tomyśla.

Pracownik LPI FE będzie udzielał bezpłatnych informacji na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz informacji o zakresie świadczonych usług.

Zapraszamy do stoiska przedsiębiorców, osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.
Więcej »
Program "Gwarancje dla Młodzieży"

Uprzejmie informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące:
  • programu "Gwarancje dla młodzieży"  - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
  • oferty dla młodzieży - pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
  • realizatorów programów - zadań realizowanych w ramach programu przez MPIPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona "Gwarancje dla młodzieży" grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPIPS i regionalne przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu.


Więcej »
Nabór wniosków na organizację staży
Uwaga! Nabór zakończony! W ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim".
 
Uwaga! Nabór zakończony!Więcej »


Informacja o wyniku naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie na stanowisko: pośrednik pracy.

1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (niezbędne) na stanowisku Pośrednik pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy.

2. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Pośrednik pracy.


Więcej »


 

Więcej »

 
Więcej »
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Międzychód, dnia 09.04.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

POŚREDNIK PRACY
wymiar etatu - 1

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do tej wiadomości.Więcej »
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na spotkanie
Dla osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą

Zapraszamy na spotkanie wprowadzające do tematyki Funduszy Europejskiej na założenie firm w okresie 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w środę 1 kwietnia 2015 r. w Nowym Tomyślu.

Jest to spotkanie wprowadzające do zagadnień Funduszy Europejskich. Przedstawione zostaną na nim ogólne informacje na temat planowanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej na otwarcie działalności gospodarczej.

Termin spotkania: 1 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 10:00-13:00

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są do dnia 30 marca 2015 r. do godz. 12-00.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać
TUTAJ.
 Więcej »
Nabór wniosków dla podmiotów gospodarczych
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
ogłasza nabór wniosków


dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznego przedszkola lub szkoły, albo producenta rolnego, które zamierzają uzyskać refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Maksymalna wysokość refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 20.000 zł.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.pupmiedzychod.pl w zakładce "Pliki do pobrania", w Urzędzie pok. nr 11 lub w załączeniu do tej wiadomości.

Wnioski należy składać w terminie od 07.04.2015 r. do 15.04.2015 r. 


Więcej »
Nowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych
Realizacja nowych form wsparcia przewidzianych dla bezrobotnych z drugim profilem
Szczegółowe informacje nt. nowych form wsparcia przewidzianych dla osób bezrobotnych z ustalonym drugim profilem  realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie znajdują się TUTAJ.
Więcej »
Informacja dla Pracodawców

W dziale ABC Pracodawcy zamieszczono aktualny informator dotyczący pomocy oferowanej Pracodawcom i ich Pracownikom i/lub finansowanej z Funduszu Pracy.Więcej »
Lokalny punkt informacyjny Funduszy Europejskich


 


Więcej »
Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych
Uwaga! Nabór zakończony z dniem 05.03.2015r.

Uwaga! Nabór zakończony z dniem 05.03.2014

Ogłoszenie


Powiatowy Urząd Pracy informuje, że ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych.
Wnioski o organizację prac interwencyjnych będą rozpatrywane na bieżąco, do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 748 80 25 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. 17 Stycznia 143 (pok. nr 10).


Wnioski do pobrania.


Więcej »
Nabór wniosków na organizację stażu

Uwaga! Nabór zakończony z dniem 09.02.2015 r.

Ogłoszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie informuje, że od dnia 02.02.2015r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony będzie nabór wniosków z Funduszu Pracy na organizację stażu dla osób bezrobotnych..

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95-748-80-25 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. 17 Stycznia 143 (pok nr 10).


Wniosek do pobrania


Więcej »
Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Ustalenie czasu pracy pracowników PUP w Międzychodzie w 2015 r.


  

Więcej »
Zaproszenie na konferencję

Fundacja Aktywizacja oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w konferencji:

"Partnerstwo trzech sektorów na rynku pracy - w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością"

Konferencja odbędzie się dnia 5 lutego w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (budynek A, I piętro), AL. Niepodległości 16/17 w Poznaniu.

Plakat informacyjny do pobrania.
Więcej »
Informacja dla pracodawców
Wsparcie finansowe dla pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego


Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązująca od 27 maja 2014 r. wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).
Środki KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
W roku 2015 wsparciem kształcenia ustawicznego, finansowanym z ww. funduszu będą mogli zostać objęci pracownicy i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat.

W ramach wsparcia finansowane mogą być:


- kursy i studia podyplomowe,
- egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
- badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Finansowaniu z KFS podlega 80% kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Zainteresowani pracodawcy mogą składać zapotrzebowanie na środki z KFS na 2015 r. do dnia 5 lutego 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie.

Informacje można uzyskać w pok. nr 11 oraz telefonicznie - nr 95 748 80 26.

Więcej »
KomunikatPowiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie informuje, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 75 poz. 473) stypendia stażowe i szkoleniowe zarówno wypłacone jak i przyznane od dnia 01.01.2010 r. współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwota opodatkowanego dochodu wynosi 0 zł, więc pit-11 za ten okres nie zostaną wystawione.
Więcej »
Informacja dotycząca "Rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za rok 2014"

Informacja dotycząca "Rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za rok 2014"

 Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie informuje, że zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek - PUP Międzychód ma obowiązek przekazywać ubezpieczonemu, w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, informacje zawarte w innych raportach miesięcznych.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy osoby bezrobotne, które w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku pobierały świadczenia o zgłaszanie się do dnia 28.02.2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie, zgodnie z miejscem zamieszkania, w celu odebrania "Rocznego zestawienia składek społecznych i zdrowotnych za 2014 rok.

Informujemy, że jest to wyłącznie dokument informacyjny i nie podlega rozliczeniu rocznemu w Urzędzie Skarbowym.

Szczegółowe informacje

- w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie (pokój nr 9)
- lub pod numerami telefonu 095 748 80 34

 
 
Więcej »
Nowa edycja projektu "The Job of My Life"
Edycja na rok 2015


 

Więcej »
Plan informacji i porad grupowych z doradcą zawodowym na I kwartał 2015 r.

Informujemy, że w zakładce "Porady grupowe" zamieszczono plan informacji i porad grupowych z doradcą zawodowym na I kwartał 2015 r.Więcej »