logo
Menu podmiotowe » ABC Bezrobotnego » Status osoby bezrobotnej
Prawa i obowi膮zki bezrobotnegoPowiatowy Urz膮d pracy, udzielaj膮c bezrobotnemu pomocy, niezw艂ocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczaj膮cy w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy okre艣lonych w ustawie.

Ustanawia si臋 trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili:

1) profil pomocy I - po艣rednictwo pracy, a tak偶e w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy, o kt贸rych mowa w art. 40 ust. 1 i 3a, art. 46 ust. 1 pkt聽 2, art. 60b, art. 61e pkt. 2 oraz art. 66k-66n

Ma prawo skorzysta膰:
- z po艣rednictwa pracy,
聽 a) W uzasadnionych przypadkach:
聽聽聽聽聽聽 - z poradnictwa zawodowego,
聽聽聽聽聽聽 - ze szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
聽聽聽聽聽聽 - z dofinansowania do pokrycia koszt贸w egzaminu umo偶liwiaj膮cych uzyskanie
聽聽聽聽聽聽聽聽 艣wiadectw, dyplom贸w, za艣wiadcze艅, okre艣lonych uprawnie艅 zawodowych, tytu艂贸w
聽聽聽聽聽聽聽聽 zawodowych lub koszt贸w uzyskania licencji do wykonania zawodu,
聽聽聽聽聽聽 - ze zwrotu koszt贸w przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca
聽 聽 聽 聽 聽 zatrudnienia, sta偶u, przygotowania zawodowego lub zaj臋膰 z poradnictwa
聽 聽 聽 聽 聽 zawodowego,
聽 聽 聽聽 - z dofinansowania na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
聽 聽 聽聽 - ze 艣wiadczenia aktywizacyjnego dla pracodawcy, kt贸ry zatrudni bezrobotnego
聽 聽 聽 聽 聽 rodzica powracaj膮cego na rynek pracy,
聽 聽 聽聽 - z po偶yczki na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
聽聽聽聽聽聽 - z bon贸w szkoleniowych, sta偶owych, zatrudnieniowych oraz zasiedleniowych.

2) profil pomocy II - us艂ugi i instrumenty rynku pracy, dzia艂ania aktywizacyjne zlecone przez urz膮d pracy oraz inne formy pomocy z wy艂膮czeniem Programu Aktywizacja i Integracja, o kt贸rym mowa w art. 62a;

Ma prawo skorzysta膰:
聽聽聽聽聽聽 - z po艣rednictwa pracy,
聽聽聽聽聽聽 - z poradnictwa zawodowego,
聽聽聽聽聽聽 - ze szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych,
聽聽聽聽聽聽 - z dofinansowania do studi贸w podyplomowych,
聽聽聽聽聽聽 - z dofinansowania do koszt贸w przejazdu i zakwaterowania do pracodawcy,
聽聽聽聽聽聽 - z dofinansowania na wyposa偶enie miejsca pracy,
聽聽聽聽聽聽 - z dofinansowania na podj臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej,
聽聽聽聽聽聽 - z dofinansowania do koszt贸w pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,
聽聽聽聽聽聽 - z dofinansowania do koszt贸w zorganizowania przejazdu na targi pracy i gie艂dy
聽聽聽聽聽聽聽聽 organizowane przez Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w ramach sieci Eures,
聽聽聽聽聽聽 - z prac interwencyjnych,
聽聽聽聽聽聽 - z odbywania sta偶u,
聽聽聽聽聽聽 - z przygotowania zawodowego doros艂ych,
聽聽聽聽聽聽 - z rob贸t publicznych,
聽聽聽聽聽聽 - z grantu na teleprac臋,
聽聽聽聽聽聽 - ze 艣wiadczenia aktywizacyjnego dla pracodawcy, kt贸ry zatrudni bezrobotnego
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 rodzica powracaj膮cego na rynek pracy,
聽聽聽聽聽聽 - z refundacji dla pracodawcy koszt贸w poniesionych na sk艂adki na ubezpieczenie
聽聽聽聽聽聽聽聽聽 spo艂eczne bezrobotnych do 30 roku 偶ycia,
聽聽聽聽聽聽 - z dofinansowania wynagrodzenia dla pracodawcy, kt贸ry zatrudni bezrobotnego po
聽聽聽聽聽聽聽聽 50 roku 偶ycia,
聽聽聽聽聽聽 - z refundacji koszt贸w opieki nad dzieckiem do lat 7.

3) profil pomocy III - Program Aktywizacja i Integracja, o kt贸rym mowa w art. 62a, dzia艂ania aktywizacyjne zlecone przez urz膮d pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podj臋cie pracy w sp贸艂dzielni socjalnej zak艂adanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.

Ma prawo skorzysta膰:
聽聽聽聽聽聽 - z aktywizacji zawodowej i integracji spo艂ecznej w ramach PAI,
聽聽聽聽聽聽 - z dzia艂a艅 aktywizacyjnych zleconych przez urz膮d pracy,
聽聽聽聽聽聽 - z program贸w specjalnych,
聽聽聽聽聽聽 - z zatrudnienia wspieranego u pracodawcy,
聽聽聽聽聽聽 - z podj臋cia pracy w sp贸艂dzielni socjalnej zak艂adanej przez osoby prawne,
聽 a) w uzasadnionych przypadkach:
聽 聽 聽聽 - z poradnictwa zawodowego. 聽聽聽聽聽


聽 聽 聽 聽
Ponadto:


osoba bezrobotna ma prawo do:
 • korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, kt贸re posiada urz膮d pracy,
 • 艣wiadcze艅 publicznych zak艂ad贸w opieki zdrowotnej (NFZ),
 • pobierania zasi艂ku dla bezrobotnych w przypadku spe艂nienia koniecznych warunk贸w,
 • uzyskania dodatku aktywizacyjnego w sytuacji, gdy podejmuje zatrudnienie lub inn膮 prac臋 zarobkow膮 w wyniku skierowania lub z w艂asnej inicjatywy (dotyczy os贸b posiadaj膮cych prawo do zasi艂ku i jednocze艣nie spe艂niaj膮cych okre艣lone warunki do jego uzyskania),
 • przebywania za granic膮 lub pozostawania w innej sytuacji powoduj膮cej brak
  gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia w okresie聽do 10 dni, je偶eli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powoduj膮cej brak gotowo艣ci do podj臋cia zatrudnienia zawiadomi艂 w艂a艣ciwy聽powiatowy urz膮d pracy, zasi艂ek za ten okres nie przys艂uguje (ca艂kowity okres zg艂oszonego pobytu za granic膮 oraz braku gotowo艣ci do pracy z innego powodu nie mo偶e przekroczy膰 艂膮cznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego).
osoba bezrobotna ma obowi膮zek do:
 • zg艂aszania si臋 do w艂a艣ciwego powiatowego urz臋du pracy w wyznaczonym przez urz膮d terminie w celu przyj臋cia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urz膮d lub w innym celu wynikaj膮cym z ustawy i okre艣lonym przez urz膮d pracy, w tym potwierdzenia gotowo艣ci do podj臋cia pracy (skutek niestawiennictwa: pozbawienie statusu bezrobotnego od dnia niestawiennictwa na okres聽- 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,聽- 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,聽- 270 dni w przypadku trzeciego i ka偶dego kolejnego niestawiennictwa),
 • powiadomienia urz臋du pracy w ci膮gu 7 dni o podj臋ciu zatrudnienia, innej
  pracy zarobkowej lub dzia艂alno艣ci pozarolniczej oraz zaistnienia innych
  okoliczno艣ci powoduj膮cych utrat臋 statusu bezrobotnego albo utrat臋 prawa
  do zasi艂ku (skutek niepowiadomienia: kara grzywny nie ni偶sza ni偶 500 z艂 - nie dotyczy utraty prawa do zasi艂ku),
 • przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy
  zarobkowej, prac interwencyjnych, rob贸t publicznych, udzia艂u w
  szkoleniu, sta偶u lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy oraz
  wykonywania prac spo艂ecznie u偶ytecznych (skutek odmowy bez uzasadnionej przyczyny: pozbawienie statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres聽- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,聽- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,聽- 270 dni w przypadku trzeciej i ka偶dej kolejnej odmowy),
 • poddania si臋 badaniom lekarskim lub psychologicznym, maj膮cym na celu ustalenie zdolno艣ci do pracy lub udzia艂u w innej formie pomocy okre艣lonej w ustawie (skutek odmowy bez uzasadnionej przyczyny: pozbawienie statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres聽- 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,聽- 180 dni w przypadku drugiej odmowy,聽- 270 dni w przypadku trzeciej i ka偶dej kolejnej odmowy),
 • sk艂adania lub przesy艂ania powiatowemu urz臋dowi pracy pisemnego o艣wiadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej oraz innych dokument贸w niezb臋dnych do ustalenia jego uprawnie艅 do 艣wiadcze艅 przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychod贸w. W razie niedokonania tych czynno艣ci zasi艂ek lub inne 艣wiadczenia z tytu艂u bezrobocia przys艂uguj膮 od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia i innych wymaganych
  dokument贸w,
 • w przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkuj膮cej zmian膮 w艂a艣ciwo艣ci powiatowego urz臋du pracy bezrobotny jest obowi膮zany powiadomi膰 o tym fakcie urz膮d pracy, w kt贸rym jest zarejestrowany, oraz stawi膰 si臋 w powiatowym urz臋dzie pracy w艂a艣ciwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • do zwrotu kwoty nienale偶nie otrzymanego 艣wiadczenia pieni臋偶nego, wraz z przekazan膮 od tego 艣wiadczenia zaliczk膮 na podatek dochodowy od os贸b fizycznych oraz sk艂adk膮 na ubezpieczenie zdrowotne, w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia decyzji,
 • zawiadomi膰 urz膮d pracy o niezdolno艣ci do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego (ZUS ZLA), za艣wiadczenia lekarskiego oraz dostarczy膰 to za艣wiadczenie niezw艂ocznie po ustaniu przyczyny niezdolno艣ci do pracy,
 • zawiadomienia powiatowy urz膮d pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zmianami)

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3821801