logo
Menu podmiotowe » Us艂ugi rynku pracy
Szkolenia

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwi臋kszaj膮cych szanse na uzyskanie lub utrzymanie聽zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia艂alno艣ci gospodarczej, w szczeg贸lno艣ci w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczno艣ci zmiany lub uzupe艂nienia kwalifikacji,
  • utraty zdolno艣ci do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • braku umiej臋tno艣ci aktywnego poszukiwania pracy.

Starosta mo偶e skierowa膰 bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, je偶eli uzasadni celowo艣膰 tego szkolenia, a jego koszt聽 w cz臋艣ci finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeci臋tnego wynagrodzenia.

Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie przez starost臋, w okresie odbywania szkolenia przys艂uguje stypendium szkoleniowe w wysoko艣ci 120% zasi艂ku dla bezrobotnych (pod warunkiem 偶e w trakcie szkolenia nie przys艂uguje mu z tego tytu艂u stypendium, dieta lub innego rodzaju 艣wiadczenie pieni臋偶ne w wysoko艣ci r贸wnej lub wy偶szej ni偶 stypendium finansowane z Funduszu Pracy), je偶eli miesi臋czny wymiar godzin szkolenia wynosi conajmniej 150 godz.. W przypadku ni偶szego miesi臋cznego wymiaru godzin szkolenia wysoko艣膰 stypendium ustala si臋 proporcjonalnie z tym, 偶e stypendium nie mo偶e by膰 ni偶sze ni偶 20% zasi艂ku. Bezrobotnym uprawnionym w tym samym okresie do stypendium oraz zasi艂ku przys艂uguje prawo wyboru 艣wiadczenia.

Osoba niepe艂nosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urz臋dzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukuj膮ca pracy nie pozostaj膮ca w zatrudnieniu mo偶e korzysta膰 na zasadach takich jak bezrobotni ze聽 szkole艅 w celu zmiany (w razie utraty zdolno艣ci do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie)聽 lub聽 podniesienia kwalifikacji zawodowych zwi臋kszaj膮cych聽 szanse na uzyskanie zatrudnienia.

Starosta, na wniosek bezrobotnego mo偶e sfinansowa膰 ze 艣rodk贸w Funduszu Pracy, do wysoko艣ci przeci臋tnego wynagrodzenia w danym roku, koszty egzamin贸w umo偶liwiaj膮cych uzyskanie 艣wiadectw, dyplom贸w, za艣wiadcze艅, okre艣lonych uprawnie艅 zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezb臋dnych do wykonywania danego zawodu, je偶eli uzasadni celowo艣膰 tego egzaminu lub uzyskania licencji.

Informacje dotycz膮ce szkole艅 mo偶na uzyska膰 w pokoju nr聽11.

Ankieta dotycz膮ca potrzeb szkoleniowych:

Druki do pobrania:

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 415 ze zm.),
  • ustawa o rehabilitacji zawodowej tekst jednolity聽z dnia 8 pa藕dziernika 2010 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1407).

Informacje dost臋pne na tej stronie nie s膮 藕r贸d艂em obowi膮zuj膮cego prawa i maj膮 wy艂膮cznie pomocniczy charakter. Wi膮偶膮cy tekst akt贸w prawnych jest opublikowany w Dziennikach Ustaw.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3820213