logo
Menu przedmiotowe
Regulamin naboru

Regulamin naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze

Za艂膮cznik do Zarz膮dzenia Dyrektora PUP
Nr 15/2011 z dnia 06 grudnia 2011 r.

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZ臉DNICZE
w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie

Postanowienia og贸lne

 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urz臋dniczych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Mi臋dzychodzie w oparciu o otwarty i konkurencyjny nab贸r. Jawny nab贸r i otwarta konkurencja maj膮 na celu pozyskanie najlepszych pracownik贸w na wolne stanowiska pracy.
 2. Pracownikiem samorz膮dowym mo偶e by膰 osoba, spe艂niaj膮ca warunki okre艣lone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz膮dowych.
 3. Niniejszego Regulaminu nie stosuje si臋 do:
  1. stanowisk pomocniczych i obs艂ugi,
  2. pracownik贸w zatrudnianych na zast臋pstwo w zwi膮zku
   z usprawiedliwion膮 nieobecno艣ci膮 pracownika samorz膮dowego,
  3. pracownik贸w zatrudnianych w wyniku awansu zawodowego lub przesuni臋cia wewn臋trznego.


Rozdzia艂 I
Rozpocz臋cie procedury rekrutacyjnej

 1. Kierownicy kom贸rek organizacyjnych zobowi膮zani s膮 do sta艂ego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mog膮cych wyst膮pi膰 w niedalekiej przysz艂o艣ci wakat贸w.
 2. Decyzj臋 o rozpocz臋ciu procedury rekrutacyjnej podejmuje dyrektor urz臋du, po otrzymaniu pisemnej informacji od kierownika kom贸rki organizacyjnej lub z w艂asnej inicjatywy.
 3. Informacja powinna by膰 przekazana dyrektorowi z wyprzedzeniem, pozwalaj膮cym na unikni臋cie zak艂贸ce艅 w funkcjonowaniu danej kom贸rki, nie kr贸tszym jednak ni偶 jeden miesi膮c.
 4. Czynno艣ci rekrutacyjne powinny by膰 rozpocz臋te w terminie pozwalaj膮cym na przeprowadzenie naboru zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorz膮dowych.

Rozdzia艂 II
Procedura naboru

搂 1
Etapy naboru

Nab贸r obejmuje:

 1. powo艂anie Komisji Rekrutacyjnej,
 2. og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko,
 3. przyjmowanie dokument贸w aplikacyjnych,
 4. wst臋pn膮 ocen臋 z艂o偶onych dokument贸w aplikacyjnych,
 5. post臋powanie sprawdzaj膮ce:
  1. merytoryczn膮 ocen臋 dokument贸w aplikacyjnych,
  2. rozmow臋 kwalifikacyjn膮,
 6. sporz膮dzenie protoko艂u z przeprowadzonego naboru,
 7. podj臋cie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o prac臋,
 8. og艂oszenie wynik贸w naboru.

搂 2
Powo艂anie Komisji Rekrutacyjnej

 1. Komisj臋 Rekrutacyjn膮 (wraz ze wskazaniem pe艂nionych w niej funkcji) powo艂uje dyrektor urz臋du w drodze zarz膮dzenia.
 2. W sk艂ad Komisji Rekrutacyjnej mog膮 wchodzi膰:
  1. dyrektor urz臋du lub osoba przez niego upowa偶niona,
  2. kierownik kom贸rki organizacyjnej, w艂a艣ciwy dla wakuj膮cego stanowiska,
  3. pracownik ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr ( jako Sekretarz),
  4. inne osoby wskazane przez dyrektora urz臋du.
 3. Komisja pracuje w sk艂adzie co najmniej 3. osobowym, w tym przewodnicz膮cy lub zast臋pca przewodnicz膮cego.
 4. W pracach Komisji nie mo偶e uczestniczy膰 osoba, kt贸ra jest ma艂偶onkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia w艂膮cznie osoby, kt贸rej dotyczy post臋powanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e to budzi膰 uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do jej bezstronno艣ci.
 5. Komisja dzia艂a do czasu zako艅czenia procedury naboru.

搂 3
Og艂oszenie o naborze

 1. Og艂oszenie o wolnym stanowisku urz臋dniczym (w tym kierowniczym stanowisku urz臋dniczym) oraz o naborze kandydat贸w na to stanowisko umieszcza si臋:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 6 wrze艣nia 2001 r. o dost臋pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
  2. na tablicy informacyjnej Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie.
 2. Mo偶liwe jest umieszczanie og艂oszenia dodatkowo w innych miejscach.
 3. Og艂oszenie zawiera w szczeg贸lno艣ci:
  1. nazw臋 i adres Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie,
  2. okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego, w tym stanowiska, o kt贸re poza obywatelami polskimi mog膮 ubiega膰 si臋 obywatele pa艅stw Unii
   Europejskiej oraz obywatele innych pa艅stw, kt贸rym na podstawie um贸w
   mi臋dzynarodowych lub przepis贸w prawa wsp贸lnotowego przys艂uguje
   prawo do podj臋cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. okre艣lenie wymaga艅 zwi膮zanych ze stanowiskiem urz臋dniczym zgodnie z Kart膮 stanowiska pracy, ze wskazaniem, kt贸re z nich s膮 niezb臋dne, a kt贸re dodatkowe,
  4. wskazanie zakresu zada艅 wykonywanych na stanowisku,
  5. informacj臋 o warunkach pracy na danym stanowisku,
  6. informacj臋 czy w miesi膮cu poprzedzaj膮cym dat臋 upublicznienia og艂oszenia wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis贸w o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnieniu os贸b niepe艂nosprawnych, wynosi co najmniej 6%,
  7. wskazanie wymaganych dokument贸w,
  8. okre艣lenie terminu i miejsca sk艂adania dokument贸w.
 4. Wz贸r og艂oszenia stanowi za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu.

搂 4
Przyjmowanie dokument贸w aplikacyjnych

 1. Przyjmowanie dokument贸w od kandydat贸w zainteresowanych prac膮 na wolnym stanowisku nast臋puje po og艂oszeniu naboru w BIP i na tablicy og艂osze艅 Powiatowego Urz臋du Pracy.
 2. Na dokumenty aplikacyjne sk艂adaj膮 si臋:
  1. list motywacyjny,
  2. CV z dok艂adnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3. kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em) ,
  4. kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰
   z orygina艂em) potwierdzaj膮ce wykszta艂cenie i kwalifikacje zawodowe ,
  5. kserokopie dokument贸w (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰
   z orygina艂em) po艣wiadczaj膮ce znajomo艣膰 j臋zyka polskiego,
  6. o艣wiadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za przest臋pstwo umy艣lne, 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe,
  7. o艣wiadczenie kandydata, 偶e w przypadku wyboru jego oferty zobowi膮zuje si臋 nie wykonywa膰 zaj臋膰 pozostaj膮cych w sprzeczno艣ci lub zwi膮zanych z zaj臋ciami, kt贸re wykonuje w ramach obowi膮zk贸w s艂u偶bowych, wywo艂uj膮cych uzasadnione podejrzenie o stronniczo艣膰 lub interesowno艣膰 oraz zaj臋膰 sprzecznych z obowi膮zkami wynikaj膮cymi z ustawy,
  8. o艣wiadczenie kandydata o posiadaniu pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz korzystaniu z pe艂ni praw publicznych,
  9. inne dokumenty potwierdzaj膮ce posiadane kwalifikacje i umiej臋tno艣ci.
  10. w przypadku os贸b niepe艂nosprawnych - kserokopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 ( po艣wiadczona przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em ).
 3. Dokumenty aplikacyjne mog膮 by膰 przyjmowane tylko po ukazaniu si臋
  og艂oszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko tylko w formie
  pisemnej i wy艂膮cznie w terminie wskazanym w og艂oszeniu.
 4. Nie s膮 przyjmowane dokumenty aplikacyjne sk艂adane drog膮 elektroniczn膮
  i poza og艂oszeniem.

搂 5
Przeprowadzenie naboru

Nab贸r na stanowisko urz臋dnicze, w tym kierownicze stanowisko urz臋dnicze przeprowadzane jest w dw贸ch etapach:

 1. w pierwszym etapie - Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokument贸w
  aplikacyjnych pod wzgl臋dem formalnym oraz ustala list臋 kandydat贸w
  dopuszczonych do drugiego etapu naboru,
 2. w drugim etapie naboru - Komisja Rekrutacyjna dokonuje wy艂onienia
  Kandydata. Drugi etap sk艂ada si臋 z:
  1. oceny merytorycznej z艂o偶onych dokument贸w aplikacyjnych,
  2. rozmowy kwalifikacyjnej.

搂 6
Wst臋pna selekcja kandydat贸w-analiza dokument贸w aplikacyjnych

 1. Analizy dokument贸w dokonuje Komisja Rekrutacyjna, kt贸ra zapoznaje si臋
  z aplikacjami nades艂anymi przez kandydat贸w.
 2. Celem analizy jest por贸wnanie danych zawartych w aplikacjach z wymaganiami formalnymi okre艣lonymi w og艂oszeniu.
 3. Wynikiem analizy jest wst臋pne okre艣lenie mo偶liwo艣ci zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urz臋dniczym.
 4. W przypadku wi臋cej ni偶 pi臋ciu aplikacji spe艂niaj膮cych wymagania formalne,
  dokonywana jest ich ocena merytoryczna.

搂 7
Ocena merytoryczna dokument贸w aplikacyjnych

 1. Oceny merytorycznej z艂o偶onych dokument贸w dokonuje ka偶dy cz艂onek Komisji Rekrutacyjnej, przydzielaj膮c kandydatowi punkty w skali od 1 - 10, przy czym najwy偶ej punktowani s膮 kandydaci posiadaj膮cy:
  1. wykszta艂cenie wy偶sze magisterskie (prawnicze, administracyjne lub
   specjalistyczne niezb臋dne do zatrudnienia na wolnym stanowisku
   urz臋dniczym),
  2. kwalifikacje szczeg贸lne - przez wskazanie zakresu wiedzy og贸lnej
   i specjalistyczne, wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe,
  3. do艣wiadczenie zawodowe.
 2. Z oceny merytorycznej dokument贸w aplikacyjnych kandydat贸w zamieszcza
  si臋 wzmiank臋 w Protokole z naboru.
 3. W dalszej procedurze naboru uczestnicz膮 kandydaci, kt贸rych aplikacje
  uzyska艂y co najmniej 艣rednio siedem punkt贸w (艣rednia arytmetyczna) lub
  wszyscy kandydaci, spe艂niaj膮cy wymagania formalne, je偶eli ich liczba nie przekracza pi臋ciu os贸b.

搂 8
Rozmowa kwalifikacyjna

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawi膮zanie bezpo艣redniego kontaktu z kandydatami i weryfikacja informacji zawartych w aplikacjach oraz mo偶liwo艣膰 dokonania oceny:
  1. predyspozycji i umiej臋tno艣ci kandydat贸w, gwarantuj膮cych prawid艂owe
   wykonywanie powierzonych obowi膮zk贸w,
  2. posiadanej wiedzy, niezb臋dnej do wykonywania okre艣lonej pracy,
  3. posiadanej wiedzy na temat Powiatowego Urz臋du Pracy,
  4. obowi膮zk贸w i zakresu odpowiedzialno艣ci na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydat贸w,
  5. cel贸w zawodowych kandydat贸w.
 2. Ka偶dy cz艂onek Komisji Rekrutacyjnej przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 - 10.
 3. W przypadku uzyskania przez co najmniej dw贸ch kandydat贸w takiej samej liczby punkt贸w, przeprowadza si臋 dodatkowo test sprawdzaj膮cy w celu wy艂onienia najlepszego kandydata.
 4. Z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej zamieszcza si臋 notatk臋 w Protokole z naboru.W przypadku przeprowadzenia testu sprawdzaj膮cego, jego wynik odnotowywany jest w Protokole, do kt贸rego za艂膮cza si臋 sprawdzony test.

搂 9
Protok贸艂 z naboru

 1. Po przeprowadzeniu naboru Komisja Rekrutacyjna, wskazuje nie wi臋cej ni偶
  5 kandydat贸w, kt贸rzy uzyskali najwi臋ksz膮 sumaryczn膮 ilo艣膰 punkt贸w
  z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej lub najwi臋ksz膮 liczb臋 punkt贸w
  z testu w przypadku gdy wyst膮pi艂a konieczno艣膰 jego przeprowadzenia.
 2. Zatrudniony zostaje kandydat, kt贸ry uzyska艂 najwi臋ksz膮 sumaryczn膮 liczb臋 punkt贸w lub kandydat, kt贸ry jest osoba niepe艂nosprawn膮 i znajduje si臋 w gronie 5 os贸b o kt贸rych mowa w ust.1 - je偶eli wska藕nik zatrudnienia os贸b niepe艂nosprawnych w urz臋dzie w m-cu poprzedzaj膮cym upublicznienie og艂oszenia o naborze, by艂 ni偶szy ni偶 6%.
 3. Ze swoich czynno艣ci Sekretarz Komisji sporz膮dza protok贸艂 z przeprowadzonego naboru kandydat贸w, kt贸ry podpisuj膮 wszyscy cz艂onkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
 4. Protok贸艂 zawiera w szczeg贸lno艣ci:
  1. okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego, na kt贸re by艂 prowadzony nab贸r,
   liczb臋 kandydat贸w oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania nie wi臋cej ni偶 5 najlepszych kandydat贸w, uszeregowanych wed艂ug liczby uzyskanych punkt贸w, wraz ze wskazaniem kandydat贸w niepe艂nosprawnych, je偶eli w m-cu poprzedzaj膮cym upublicznienie og艂oszenia o naborze, wska藕nik os贸b niepe艂nosprawnych jest ni偶szy ni偶 6%
  2. liczb臋 nades艂anych ofert, w tym liczb臋 ofert spe艂niaj膮cych wymogi formalne,
  3. informacj臋 o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  4. uzasadnienie dokonanego wyboru,
  5. sk艂ad komisji przeprowadzaj膮cej nab贸r.
 5. Wz贸r protoko艂u stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

搂 10
Informacja o wyniku naboru

 1. Niezw艂ocznie po przeprowadzonym naborze informacja o jego wyniku jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Powiatowego Urz臋du Pracy w Mi臋dzychodzie oraz opublikowanie w BIP przez okres co najmniej 3 miesi臋cy.
 2. Informacja, o kt贸rej mowa w ust.1 zawiera:
  1. nazw臋 i adres urz臋du,
  2. okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego,
  3. imi臋 i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
  4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata lub uzasadnienie nierozstrzygni臋cia naboru.
 3. Wz贸r informacji o wyniku naboru stanowi za艂膮cznik nr 3, nr 3a i nr 4 do
  niniejszego Regulaminu.
 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si臋 odpowiednio w przypadku gdy w okresie 3
  miesi臋cy od dnia nawi膮zania stosunku pracy z osob膮 wy艂onion膮 w drodze
  naboru zajdzie konieczno艣膰 ponownego obsadzenia tego samego stanowiska
  i zatrudniona zostanie na tym samym stanowisku kolejna osoba spo艣r贸d najlepszych kandydat贸w wymienionych w protokole tego naboru.

Rozdzia艂 III
Spos贸b post臋powania z dokumentami aplikacyjnymi

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata wy艂onionego w procesie naboru do艂膮cza si臋 do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne os贸b, kt贸rych dane umieszczone zosta艂y w protokole, przechowuje si臋 zgodnie z instrukcj膮 kancelaryjn膮.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozosta艂ych os贸b, je偶eli nie zostan膮 odebrane w terminie 10 dni od dnia og艂oszenia informacji o wyniku naboru, zwraca si臋 poczt膮.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 3821861